Manila Masters
Elya
  • Elya

Player Bio

Dota 2 Player