Calling All Young Artists and Gamers

Posted by esportswales January 11, 2022 in COMMUNITY

Calling All Young Artists and Gamers – Win £200 For Your Art! 

Are you aged between 11-25 and think that gaming helps you with your mental health? Can you show this through a piece of art? Want to earn £200 for your work?

Everybody has mental health. Some people have good mental health; others sometimes suffer from poor mental health. Whatever experience you have with mental health, there are things that can make you feel better. For some people, that may be seeing family and friends, exercising, reading a book, or gaming.

If you think gaming helps you with your mental health, then this commission is for you. Maybe you find that talking to friends through gaming helps you keep positive. Perhaps exploring magical worlds or solving puzzles helps to focus your mind away from the negative things that get you down. If you can think of reasons why gaming has improved your mental health, we would love to hear from you!

The deadline for applications is Sunday 23th January 2022. Any submissions after this point will not be brought to the panel of judges. To avoid disappointment, please submit your art ideas as soon as possible.

Apply Now

(https://thesprout.co.uk/blog/gaming-mental-health-project)

——

Cyfle i Artistiaid a Chwaraewyr Gemau- Ennill £200 am eu Celf!

Wyt ti rhwng 11 a 25 oed ac yn meddwl bod chwarae gemau yn helpu gyda dy iechyd meddwl? Wyt ti’n gallu dangos hyn gyda darn o gelf? Eisiau cyfle i ennill £200 am dy waith?

Mae gan bawb iechyd meddwl. Mae gan rhai iechyd meddwl da; eraill yn dioddef weithiau gydag iechyd meddwl gwael. Beth bynnag ydy dy brofiad iechyd meddwl personol, gall rhai pethau helpu ti i deimlo’n well.  I rai pobl, mae pethau fel gweld teulu a ffrindiau, ymarfer corff, darllen llyfr, neu chwarae gemau, yn gallu helpu.

Os wyt ti’n meddwl bod chwarae gemau yn helpu dy iechyd meddwl di, yna mae’r comisiwn yma yn berffaith i ti. Efallai bod siarad gyda ffrindiau trwy gemau yn help mawr i aros yn bositif. Efallai bod archwilio bydoedd hudol neu ddatrys posau yn help i dynnu sylw o’r pethau negyddol sydd yn tynnu rhywun i lawr. Os wyt ti’n gallu meddwl am resymau pam bod chwarae gemau wedi gwella dy iechyd meddwl, yna rydym yn awyddus i ti gysylltu!

Dyddiad cau ceisiadau ydy dydd Sul 23ain Ionawr 2022. Ni fydd unrhyw geisiadau sydd yn dod i law yn dilyn y dyddiad hwn yn cael ei gyflwyno o flaen y beirniaid. I osgoi cael dy siomi, cyflwyna dy syniadau celf cyn gynted â phosib.

Cwflwyno Cais

author avatar
esportswales